Cluster 

Topsurf

Delen

Organische reststromen waardevol ingezet door ondernemersgroep

Jarenlange verlaging van het grondwaterpeil, om de draagkracht van veenweidegebieden te behouden, heeft geleid tot bodemdaling. Overbemesting met drijfmest en bodemdaling zorgt voor bedreiging van de water- en bodemkwaliteit en voor de productie van broeikasgassen. Om een gezonde bodemnatuur te behouden is het noodzakelijk dat het grondwaterpeil op gelijk niveau blijft. Het ophogen en verstevigen van de slappe veenbodem compenseert bodemdaling. Het nieuwe concept TopSurf, een toemaakdek met een samenstelling van lokaal aanwezige organische producten, is hiervoor prima geschikt. Een groep ondernemers en organisaties – Baars-Namicon, MH WaterZaken, PPP-Agroadvies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Maverko– pakken samen met 10 boeren de uitdaging op om TopSurf verder te ontwikkelen en te implementeren.

Toegevoegde waarde voor alle betrokkenen

TopSurf bevat organische grondstoffen en is een innovatief concept dat boeren kunnen gebruiken voor hun land. Het draagt bij aan een versterkte toplaag, compenseert bodemdaling en zorgt voor een meer gezonde bodemnatuur. Het innovatieve en gebalanceerde ‘TopSurfdek’ maakt gebruik van lokaal aanwezige organische restproducten, zoals mest, baggerslib en plantmateriaal. Een groot voordeel hiervan is de lokale/regionale beschikbaarheid van restproducten, waardoor boeren kosten in hun bedrijfsvoering kunnen besparen. Door gebruik van TopSurf wordt bodemdaling tegen gegaan, de waterberging in stand gehouden en de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en fosfaat naar land, water en lucht aanzienlijk verminderd. TopSurf levert dus niet alleen toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers zelf, maar ook voor de waterschappen, overheden, milieuorganisaties en burgers. Zo profiteert iedereen van een duurzamer water- en bodembeheer waarmee onze natuur- en cultuurlandschap aantrekkelijk en gezond blijft. Ook blijft het landschap op deze manier economisch rendabel.

Receptuur op maat

Het samenwerkingsverband dat TopSurf ontwikkelt bestaat uit: Baars-Namicon, MH WaterZaken, 10 boeren, Maverko, PPP-Agro advies en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Dit cluster start met een onderzoek naar de aanwezige nutriënten in TopSurf, zodat het concept optimaal kan worden ingezet in de praktijk. Omdat het concept toepasbaar is op ieder type gebied zal men bij de verdere ontwikkeling en implementatie kijken naar een receptuur op maat. Daarnaast onderzoeken de clusterpartners de mogelijkheden om TopSurf op te waarderen, zodat het mengsel van organische grondstoffen ook als bouwstof kan fungeren voor bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie en de bouwsector. Daarnaast wordt gekeken naar interessante inhoudsstoffen uit TopSurf voor gebruik en verwerking in de chemische industrie.

Dit initiatief wordt gestimuleerd vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), dat ook helpt met begeleiding en een financiële bijdrage. De Kamer van Koophandel heeft via haar sectorbrede expertise en netwerk partijen als het Hoogheemraadschap Rijnland en Heineken weten te interesseren voor het project.

Wilt u meer weten over TopSurf of het samenwerkingsverband? Kijk dan op de website http://www.topsurfland.nl of neem contact met ons op.

Projectpartners:
Baars-Namicon
MH Waterzaken
10 boeren
PPP-Agroadvies
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
Maverko

Meer informatie
Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met Herman Hartgers

06 46 74 81 06
herman.hartgers@kvk.nl