PORTFOLIO DETAIL 

Topsurf Nederland

Delen

Innovatief toemaakdek

Topsurf Nederland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw concept: Topsurf.  Topsurf bevat organische grondstoffen en is een innovatief concept dat boeren kunnen gebruiken voor hun land. Volgens Hensen, mede-oprichter van Topsurf Nederland, draagt het concept bij aan een versterkte toplaag, compenseert bodemdaling en zorgt voor een meer gezonde bodemnatuur. “Het innovatieve en gebalanceerde ‘Topsurfdek’ maakt gebruik van lokaal aanwezige organische restproducten, zoals mest, baggerslib en plantmateriaal. Een groot voordeel hiervan is de lokale/regionale beschikbaarheid van restproducten, waardoor boeren kosten in hun bedrijfsvoering kunnen besparen”. Door gebruik van TopSurf wordt bodemdaling tegen gegaan, de waterberging in stand gehouden en de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en fosfaat naar land, water en lucht aanzienlijk verminderd. “TopSurf levert dus niet alleen toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers zelf, maar ook voor de waterschappen, overheden, milieuorganisaties en burgers. Zo profiteert iedereen van een duurzamer water- en bodembeheer waarmee onze natuur- en cultuurlandschap aantrekkelijk en gezond blijft. Ook blijft het landschap op deze manier economisch rendabel”, aldus dhr. Hensen.

 

Varianten Topsurf

Inmiddels kent Topsurf vele varianten die elk een eigen stakeholdergroep/doelgroep dienen. Enkele van deze varianten zijn TopsurfLand, TopsurfBoom en TopsurfStad. TopsurfLand staat voor tegengaan bodemdaling, klimaatbestendige polders, herstellen organische stofgehalte, vergroten biodiversiteit, verbeteren waterkwaliteit en kwantiteit, herstel economische waarde etc. Topsurf Boom zet in op het (deels) vervangen van hoogveen dat wordt geïmporteerd uit onder andere de Baltische staten (4 miljoen ton per jaar) waardoor verdere ecologische schade kan worden voorkomen en de eigen reststoffen duurzaam worden hergebruikt. In TopsurfStad worden zoveel mogelijk stedelijke reststromen opnieuw in de stad gebruikt waardoor er bijvoorbeeld minder potgrond behoeft te worden aangeschaft en de organische reststromen lokaal worden benut.

 

Ondersteuning Go Bio!

De ondernemende aanpak van het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) heeft volgens Hensen een grote impact gehad op het succes van Topsurf. Zo waren de Go Bio! adviseurs Hermans Hartgers en Koen Knol goede sparringspartners voor de ondernemer, die met hun van gedachten kon wisselen over bijv. afzetmarkt, producten en samenwerkingspartners. Heel belangrijk voor Topsurf Nederland was ook het netwerk van relevante bedrijven en publieke stakeholders dat Go Bio! met zich meebracht. Er is contact gemaakt met uiteenlopende belanghebbenden, zoals: waterschappen, gemeenten en boeren. Hensen legt uit dat “dankzij deze stappen gaan mensen je kennen en dat lokt weer andere acties uit, zoals uitnodigingen voor presentaties en vergaderingen”.

 

Uiteindelijk heeft de ondersteuning van Go Bio! geleid tot de oprichting van een cluster van stakeholders rondom het concept Topsurf. Ook heeft er op 24 september 2014 een praktijkproef plaatsgevonden waarbij werd aangetoond dat het concept werkt. Verder werd Topsurf Nederland uitgenodigd voor zowel de Biobased Business Development Dag als de Week van de Ondernemer, hetgeen veel belangstelling voor het product teweeg heeft gebracht. Hensen is zeer tevreden over de manier waarop zijn bedrijf is geholpen en gestuurd. “Go Bio! was voor mij een soort kruiwagen, waardoor wij flinke stappen hebben gemaakt met ons bedrijf”. Wat Hensen betreft, is dergelijke ondersteuning voor ondernemers dan ook zeer welkom, ook in de toekomst.