Clusters

GoBio! 

In opdracht van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam, heeft de Kamer van Koophandel diverse clusters opgestart om innovatieve ideeën van bedrijven te ontwikkelen en te realiseren. De adviseurs van de Kamer van Koophandel spelen hierin een begeleidende rol.

Per cluster zijn er een beperkt aantal kennisvouchers beschikbaar, waarmee externe kennis kan worden ingekocht waardoor het cluster eerder, beter en sneller het einddoel kan realiseren. Hier onder staat een overzicht van de tot nu toe gevormde clusters.

Inhoudsstoffen en vriesdrogen
Olifantsgras

Dit cluster combineert een aantal vragen en uitdagingen die er bij verschillende partijen leven. Doel van dit kenniscluster is te onderzoeken wat de invloed is van vriesdrogen en microwave behandeling op de kwetsbare en temperatuurgevoelige inhoudsstoffen aanwezig in de plantmaterialen.
Lees meer over de zaaifase van dit cluster
Lees meer over de groeifase van dit cluster
Lees meer over de oogstfase van dit cluster

NNRGY zocht mogelijkheden om Miscanthus Giganteus, ofwel Olifantsgras, op een economische manier te telen. Braakliggende grond blijkt een prima voedingsbodem. Het gras wordt vervolgens tot papier verwerkt. NNRGY sleepte met dit innovatieve idee al meerdere prestigieuze prijzen in de wacht. Samen met GoBio onderzoekt het bedrijf hoe ze nieuwe hoogwaardige producten kunnen toevoegen aan het assortiment zoals biopolymeren.

Lees meer over dit cluster

Het Betaprocess als doorbraaktechnologie
Biobased bouwen

In de transitie naar een biobased economy verandert de rol van de agrariërs, waardoor nieuwe kansen en nieuwe waardeketens ontstaan. De agrariër is hiermee niet langer producent van enkel bulkprijs gewassen, maar ook van hoogwaardige half- en mogelijk eindproducten. 

Lees meer over de zaaifase van dit cluster
Lees meer over de groeifase van dit cluster
Lees meer over de oogstfase van dit cluster

Het "Businesscluster Bouw Zuid-Holland" wil zich inspannen de kennislacunes in de milieuprestaties van kansrijke biobased bouwmaterialen op te lossen, zodat de weg voor toepassing van BioBased producten in de Bouw definitief geopend wordt. Op die manier zal de BioBased Business in de Bouw een enorme boost kunnen krijgen. 

Lees meer over de zaaifase van dit cluser
Lees meer over de groeifase van dit cluster
Lees meer over de oogstfase van dit cluster

 

Kalkhennepbeton
Topsurf

Een interessante toepassingsmogelijkheid van hennepvezel is, dat er bouwblokken van gemaakt kunnen worden. Het blijkt dat deze

blokken goed isoleren, licht maar tevens sterk zijn. De doelstelling is om deze blokken met de gewenste eigenschappen tegen een interessante prijs te produceren en op de markt te brengen.

Lees meer over dit cluster

Jarenlange verlaging van het grondwaterpeil, om de draagkracht van veenweidegebieden te behouden, heeft geleid tot bodemdaling. Overbemesting met drijfmest en bodemdaling zorgt voor bedreiging van de water- en bodemkwaliteit en voor de productie van broeikasgassen. Om een gezonde bodemnatuur te behouden is het noodzakelijk dat het grondwaterpeil op gelijk niveau blijft.

Lees meer over de zaaifase van dit cluster
Lees meer over de groeifase van dit cluster
Lees meer over de oogstfase van dit cluster

Algencluster
Nieuwe gewassen voor biobased

Er is toenemende aandacht voor de productie en verdere verwerking(raffinage) van algen. Er is een periode geweest dat algen gezien werden als de toekomstige producent van biobrandstoffen. Duidelijk is geworden dat de kosten om via algen brandstof te produceren nog veel te hoog zijn en dat zal de komende decennia zo blijven. 
Lees verder >>

In opdracht van het Veenweiden Innovatiecentrum (Vic) hebben de studenten onderzocht: “Welke nieuwe teelten kunnen voor de dreigende wateroverlast in het Westelijk Veenweidegebied een kans bieden?” Centraal staat het tegen gaan van de bodemdaling in het veenweidegebied. Wanneer die bodemdaling sterk kan worden vertraagd of gestopt is ook de wateroverlast geen probleem meer.
Lees verder>>

 

Reststromen paprika's voor distillatie

Go Bio! is betrokken bij een bijzondere samenwerking tussen bedrijven uit de tuinbouw- en de drankensector. In de samenwerking, waar ook kennisinstellingen bij betrokken zijn, kijken de aangesloten bedrijven naar mogelijkheden om inhoudstoffen uit glasgroenten (zoals paprika’s) te halen. 
Lees verder>>

Design Pressure Cooker

Op 15 oktober vond de bijeenkomst Design Pressure Cooker (DPC) plaats, voor ondernemers die een biobased product hebben ontwikkeld en dit succes(voller) op de markt willen brengen.

Lees verder >>

Bioverpakkingen

Zes verpakkingsbedrijven hebben in de afgelopen maanden een kenniscluster gevormd rondom het gebruik van bioverpakkingen. 
Lees verder>>

Biobased festivals

Festivals zijn de afgelopen jaren een groeiende business worden. Bezoekersaantallen nemen toe en er worden steeds meer festivals georganiseerd.
Lees verder>>

 

Zeewiercluster

De veevoederindustrie is een belangrijke sector voor de concurrentiekrachtige agrifood industrie in Nederland. En ook in deze sector zijn bedrijven bezig hun producten te verduurzamen. 
Lees verder>>

Cosmeticacluster

Een afvaardiging van bedrijven uit de cosmetica industrie en glastuinbouwsector is aan het aftasten welke behoefte de cosmetica industrie heeft op het gebied van natuurlijke stoffen.

Lees verder>>